Informacje

Karetka w Nowym Żmigrodzie jednak bez lekarza

Z dniem 1 kwietnia dojdzie do przekwalifikowania zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w miejscowości Nowy Żmigród ze specjalistycznego na podstawowy. W praktyce to oznacza, że miejsce lekarza w obsadzie karetki zajmie kolejny ratownik medyczny. Wojewoda Podkarpacki, który odpowiada za organizację systemu ratownictwa medycznego w naszym regionie uspokaja lokalną społeczność, że zaproponowana zmiana w żaden sposób nie obniży jakości świadczonych usług w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.

Za nieco ponad miesiąc na terenie Podkarpacia zacznie obowiązywać nowy plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zgodnie ze znowelizowanym dokumentem w miejsce dotychczasowych rejonów operacyjnych, które do tej pory obejmowały swoim zasięgiem poszczególne powiaty, powstanie pięć. Będą one tożsame z rejonem działania dyspozytorni medycznej.

Powiat jasielski został przypisany do krośnieńskiego rejonu operacyjnego, na obszarze którego zespoły ratownictwa medycznego będą funkcjonowały w tej samej liczbie jak dotychczas, czyli trzy przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (specjalistyczny i dwa podstawowe) oraz jeden przy ośrodku zdrowia w Nowym Żmigrodzie. Z tym, że w przypadku tego ostatniego Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart podjęła decyzję o jego przekształceniu ze specjalistycznego na podstawowy. Przez całą dobę na wyjazd do nagłego zachorowania lub wypadku oczekuje tam załoga składająca się z lekarza, ratownika medycznego oraz ratownika medycznego pełniącego jednocześnie funkcję kierowcy. Miejsce lekarza specjalisty od nowego kwartału zajmie kolejny ratownik medyczny.

O tym jakimi przesłankami kierowano się przy przekształceniu zespołu specjalistycznego na podstawowy w przedmiotowym miejscu wyjaśnia nam Małgorzata Waksumndzka-Szarek, rzecznik prasowy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

Z analizy danych znajdujących się w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego wynika, że w 2018 r. stacjonujący w Nowym Żmigrodzie zespół specjalistyczny zrealizował 1168 wyjazdów (w tym 1018 do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego), natomiast ok. 86% wyjazdów ww. zespołu zakończyło się przewiezieniem pacjentów do szpitala.

Od 1 kwietnia w ambulansach jeżdżących po terenie województwa podkarpackiego będzie można coraz rzadziej zobaczyć lekarzy. Na taką sytuację wpływa m.in. brak możliwości obsadzenia dyżurów przez lekarzy danych specjalności określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ale to wcale nie oznacza, że zmniejszy się ogólna liczba karetek.

Np. w ramach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie doszło do przekształcenia 2 zespołów specjalistycznych na podstawowe, co pozwoliło na uruchomienie dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w Boguchwale (w obecnym rejonie operacyjnym rzeszowskim obejmującym miasto Rzeszów i powiat rzeszowski pozostały 2 zespoły specjalistyczne). Podobnie w rejonie operacyjnym przemyskim doszło do przekształcenia 2 zespołów specjalistycznych na podstawowe (pozostał 1 zespół specjalistyczny), a w rejonie kolbuszowskim, niżańskim, brzozowskim i sanockim oraz np. gorlickim (w rejonie karpackim na terenie województwa małopolskiego) na chwilę obecną funkcjonują wyłącznie zespoły podstawowe. Zamiana niektórych zespołów podstawowych na specjalistyczne dotyczy również sąsiadujących z powiatem jasielskim powiatu krośnieńskiego i dębickiego. Nadmieniam, że nie wpłynęły żadne sygnały o pogorszeniu zabezpieczenia zdrowotnego w rejonach obsługiwanych przez zespoły podstawowe. – informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek.

Pani rzecznik wskazuje uwagę na fakt, że ujęcie zmian w „Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Podkarpackiego” „poprzedzone było analizą danych dotyczących interwencji zespołów oraz uzgodnione zostało i zaakceptowane przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, jak również omówione i ustalone z kierownikami podmiotów leczniczych, w ramach których funkcjonują skoncentrowane dyspozytornie medyczne oraz z lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego – specjalistami w dziedzinie medycyny ratunkowej.”

Odkąd pojawiła się pierwsza informacja o planowanych zmianach z funkcjonowaniu systemu, działania zmierzające do zmiany zapisów w planie działania systemu poprzez dopuszczenie możliwości stacjonowania specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w miejscowości Nowy Żmigród podejmowały liczne środowiska, m.in. parlamentarzyści i samorządowcy.

W kierowanych odpowiedziach na ww. pisma wyjaśniano celowość proponowanych rozwiązań, które służą tylko i wyłącznie poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób będących w stanie nagłego zagrożenia – dla obszaru całego województwa podkarpackiego. – tłumaczy Waksumndzka-Szarek.

Protest w tej sprawie wyrazili m.in. radni gminy Nowy Żmigród, którzy wystosowali do Wojewody Podkarpackiego apel uzasadniając w nim, że „obniżenie standardu zespołu ratownictwa medycznego na podstawowy oznacza pogorszenie jakości świadczonej usługi, a tym samym stanu zabezpieczenia medycznego mieszkańców gminy Nowy Żmigród”.

W ocenie organu sprawującego nadzór nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie, reorganizacja zespołu stacjonującego w tej miejscowości w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego ludności zamieszkującej południową część powiatu jasielskiego.

Zamiana stacjonującego w Nowym Żmigrodzie zespołu „S” na „P” nie spowoduje negatywnych następstw dla funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w rejonie obsługiwanym przez dyspozytornię medyczną w Krośnie. – dodaje rzecznik Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Na chwilę obecną Urząd Wojewódzki nie przewiduje modyfikacji przedstawionych zapisów.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE