Informacje

To był trudny budżet. Mimo to udało się go zrealizować – burmistrz Jasła z absolutorium za 2020 rok

Ryszard Pabian, burmistrz Jasła | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Podczas dzisiejszego posiedzenia radni miejscy udzielili burmistrzowi Jasła wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Dziękując za udzielone poparcie Ryszard Pabian podkreślił, że „nie był to łatwy rok, ale ten budżet został zrealizowany na tyle, na ile to było możliwe, a może nawet i lepiej”.

Podsumowanie działalności jasielskiego samorządu w 2020 roku zdominowało dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Agenda obrad obejmowała następujące punkty: rozpatrzenie raportu o stanie miasta, udzielenie burmistrzowi wotum zaufania, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za poprzedni rok i wreszcie udzielenie burmistrzowi z tego tytułu absolutorium.

W pierwszej kolejności radni zostali zapoznani, w formie prezentacji multimedialnej, z raportem o stanie miasta w 2020 roku. Burmistrz Ryszard Pabian przedstawił szczegółowe informacje o realizacji przyjętych polityk, programów i strategii, podjętych uchwał oraz przedsięwzięciach ukierunkowanych na rozwój miasta w obszarze: rozwoju lokalnego, zagospodarowania przestrzennego, inwestycji infrastrukturalnych, gospodarki odpadami komunalnymi, ochronie środowiska naturalnego, kształtowania zieleni miejskiej, utrzymania porządku publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, edukacji publicznej, wspierania przedsiębiorczości, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełny raport w wersji elektronicznej zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle pod adresem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2021-r/zarzadzenie-nr-v-54-2021-z-31-maja-2021-r.html.

Radni, po kilkudziesięciominutowej dyskusji, udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

Następnie zostało przedstawione sprawozdanie finansowe miasta za 2020 rok.

Dochody Jasła zostały wykonane w poprzednim roku na poziomie 197 mln, przy czym dochody majątkowe to 14,2 mln złotych, a dochody bieżące 182,8 mln złotych.

Jak poinformował burmistrz Pabian, największym źródłem naszych dochodów są dotacje. Stanowią one nieco mniej niż 63 mln złotych. Wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa to ponad 35 mln złotych. Podobny poziom to wpływy z podatków i opłat lokalnych – również ponad 35 mln złotych. Nieco mniej, bo ponad 30,5 mln złotych to subwencje. Inne dochody to 20,5 mln złotych. Wpływy z dochodów z majątku miasta to prawie 5 mln złotych. Wpływy z dochodu od jednostek organizacyjnych gminy to 2,5 mln złotych. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej to ponad 4,6 mln złotych.

Natomiast wydatki zostały wykonane na poziomie 189 mln złotych, z czego wydatki majątkowe to 21 mln, a wydatki bieżące 167,9 mln złotych.

Tutaj podstawowa struktura podziału wydatków przedstawia się następująco: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – ponad 55,1 mln złotych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ponad 58,5 mln złotych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w jednostkach – ponad 34 mln złotych, dotacje na zadania bieżące – blisko 20 mln złotych, natomiast na obsługę długu publicznego wydatkowaliśmy nieomal 290 tys. złotych.

Przychody – 27,9 mln złotych, rozchody – 3,5 mln złotych, co dało zadłużenie na poziomie 17,3 mln złotych. Stanowi to 8,78% w stosunku do wykonanych dochodów.

Warto przypomnieć najważniejsze inwestycje miejskie realizowane w ubiegłym roku. Wiodące przedsięwzięcia w zakresie transportu i łączności, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to:

 • rewitalizacja miasta (w tym adaptacja budynku SP nr 2 w Jaśle na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle (CTKiP), modernizacja Placu Żwirki i Wigury oraz przyległych odcinków ulic: Baczyńskiego, Karmelickiej i Czackiego w Jaśle, budowa drogi rowerowej na odcinku ul. Czackiego – Park Miejski – Ogródek Jordanowski);
 • budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki;
  przebudowa ulic 3-go Maja i Kołłątaja;
 • poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW;
 • modernizacja budynku Muzeum Regionalnego;
 • budowa oświetlenia ulicznego w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 • przebudowa boiska treningowego (boisko ze sztuczną nawierzchnią) przy ulicy Kasprowicza;
 • budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSM nr 5;
 • modernizacja płyty boiska przy ul. Śniadeckich wraz z drenażem w ramach JBO;
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych w miejskiej infrastrukturze drogowej;
 • przebudowa ulic osiedlowych w Jaśle.

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok opowiedziało się 16 radnych (Andrzej Czernecki, Andrzej Dybaś, Iwona Dziedzic, Mariola Mazur, Kazimierz Mikrut, Jerzy Okarma, Jan Pierzchała, Lech Polak, Henryk Rak, Małgorzata Rymarz, Krystyna Sikora, Agnieszka Sobczyk, Józef Twarduś, Marcin Węgrzyn, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba), jeden był przeciw (Krzysztof Czeluśniak), troje wstrzymało się od głosu (Elżbieta Bernal, Robert Hap, Leszek Znamirowski), jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu (Maria Kluz).

Dziękując za wynik głosowania Ryszard Pabian zaznaczył z jakimi trudnościami finansowymi musiał borykać się samorząd z uwagi na pandemię koronawirusa czy chociażby powódź błyskawiczną, która dotknęła nasze miasto końcem czerwca 2020 roku.

Były to tak naprawdę obiektywne przyczyny i wszyscy sobie zdajemy sprawę, że nie tylko nas te problemy dotykały w roku ubiegłym, ale także naszych wykonawców, z którymi mieliśmy zawarte umowy. W znacznej mierze to od nich zależało wykonanie tego budżetu. – powiedział.

Wyrazy szacunku skierował również w stronę radnych za to, że dzięki ich zgodzie „podejmowane były różnego rodzaju zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020”. – Przede wszystkim pozwalały uruchamiać te zadania, które były dla miasta najistotniejsze. Myślę, że te zadania, które w tak trudnym okresie były zrealizowane, były przede wszystkim z korzyścią dla naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że ten rok będzie trochę lepszy chociaż pierwsza połowa nadal nie była łatwa. Ale wiara czyni cuda więc tego stwierdzenia się trzymajmy. – dodał burmistrz Ryszard Pabian.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE