Informacje

Jasło: zmiany w statucie szpitala

Radni powiatu podjęli dzisiaj uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. Potrzeba modyfikacji dotychczas obowiązującego dokumentu wynikła z konieczności jego dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Projekt uwzględnia również zmiany w funkcjonowaniu niektórych komórek organizacyjnych.

Szczegółowe uzasadnienie do proponowanej restrukturyzacji statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przedstawiła jego dyrektor Beata Trzop. Jak poinformowała w trakcie obrad radnych powiatowych, potrzeba modyfikacji dotychczasowych zapisów wynika z kilku przyczyn. Zmiany te mają przede wszystkim charakter formalny.

Nz. Beata Trzop, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W związku ze znowelizowanym Planem Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie podkarpackim, z dniem 1 marca 2021 roku ze struktury jasielskiego szpitala zostały wyłączone wyjazdowe zespoły ratownictwa medycznego, których dotychczasową działalność przejęło Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie. Wobec powyższego nastąpiła konieczność likwidacji istniejącej komórki organizacyjnej – Działu Pomocy Doraźnej, wchodzącej w skład Centrum Ambulatoryjnego Jasło.

Następna korekta dotyczy niedawno utworzonej Poradni Gastroenterologicznej – zapewniającej diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego, w szczególności chorób żołądka, przełyku, wątroby, dróg żółciowych, trzustki oraz jelit.

W roku 2022 szpital zakontraktował Poradnię Gastroenterologiczną, która mieści się w zespole poradni specjalistycznych przy ulicy Szopena. Zatrudniony został lekarz specjalista. Poradnia ta jest w tej chwili w strukturach pracowni endoskopii natomiast chcemy, żeby ona weszła w skład Centrum Ambulatoryjnego Jasło i podeszła pod pion oddziału internistycznego. – wyjaśnia Beata Trzop, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Wedle przedłożonej przez kierownictwo podmiotu leczniczego propozycji, nastąpi reorganizacja Oddziału Położniczo – Ginekologicznego, w którym był wydzielony pododdział urologii, a w konsekwencji jego przeniesienie do struktury Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Następuje zmiana nazwy oddziałów: Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z pododdziałem urologii na Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z pododdziałem urologii, ponieważ w Oddziale Chirurgii jest zatrudniony lekarz specjalista z zakresu chirurgii w trakcie specjalizacji w zakresie urologii. Jest on już po pierwszym roku specjalizacji. Ma zgodę swojego kierownika specjalizacji na realizację świadczeń w zakresie urologii. Te świadczenia będzie można rozszerzać już w drugim półroczu. Ponadto rozpoczął on również pracę w Poradni Urologicznej. – przekazała

Jak opisuje dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, dalsze zmiany przewidują wyłączenie z dotychczasowego statutu Pracowni: Audiologicznej, Spirometrii, Fototerapii oraz Gabinetu Krioterapii: – Z uwagi na to, że Pracownia Fototerapii i Gabinet Krioterapii znajdują się w strukturze Poradni Dermatologicznej i jest to ujęte w regulaminie organizacyjnym. Pracownia Audiologiczna znajduje się w strukturze Poradni Otolaryngologicznej i Otolaryngologii Dziecięcej. Również jest to ujęte w regulaminie organizacyjnym. Pracownia Spirometrii wchodzi w skład Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Beata Trzop poinformowała ponadto, że w nowej strukturze organizacyjnej stanowisko Naczelnej Pielęgniarki podlegać będzie bezpośrednio pod zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa, a nie – jak to było do tej pory – pod dyrektora naczelnego.

Uchwała w tej sprawie zapadła jednogłośnie. Projekt wejdzie w życie po upływie czternastu dni od momentu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.