Informacje

Jasło: trwa postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Sanepidu

Starosta jasielski Adam Kmiecik ogłosił konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle. Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane do 21 listopada. Kandydaci, które spełnią wymagania określone w postępowaniu konkursowym, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Osoba z najlepszymi predyspozycjami obejmie funkcję jeszcze w tym roku.

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają określone wymagania: jest obywatelem polskim, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, jest lekarzem i uzyskała specjalizację określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 roku (wykaz specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie do realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej) lub posiada tytuł magistra i uzyskała dodatkowe kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku (wykaz dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać Państwowy Inspektor Sanitarny posiadający tytuł magistra).

Ponadto kandydat swoją postawą obywatelską powinien dawać rękojmię należytego wypełniania powierzonych mu zadań jako przedstawiciela organu państwowego oraz legitymować się dobrym stanem zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys, kserokopię dowodu osobistego, kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe i posiadany staż pracy, oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na czas postępowania konkursowego) można złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jaśle (pokój nr 211) lub przesłać na adres Starostwa, ulica Rynek 18, 38-200 Jasło do dnia 21 listopada 2011 roku.

Chcemy, aby była to osoba, która zapewni dobry poziom funkcjonowania Sanepidu, będzie posiadała odpowiednią wiedzę merytoryczną, jak również przedłoży koncepcję funkcjonowania tej jednostki. Nie ukrywam też, że zależy nam na tym, aby była to osoba, która potrafi kierować zespołem, a nie tylko realizującą własne ambicje. – podkreśla starosta jasielski Adam Kmiecik.

Jednocześnie dodaje, że na tym stanowisku najchętniej widziałby osobę miejscową, dobrze znającą strukturę jasielskiego Sanepidu.

Jest kilkanaście osób, które mogłyby objąć to stanowisko, natomiast nie wiem czy wyrażą zainteresowanie. Mogę tylko powiedzieć, że w rozmowach telefonicznych czy wizytach osobistych było kilka osób, które są z Jasła i które wstępnie stwierdziły, że spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia. – dodaje Adam Kmiecik.

W drugim etapie konkursu kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania formalne, odbędą rozmowę kwalifikacyjną ze starostą jasielskim oraz Podkarpackim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, w trakcie której będą zobowiązani przedstawić własną koncepcję funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle.

Nowy dyrektor jasielskiego Sanepidu ma być wyłoniony do końca bieżącego roku.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle zostało rozpisane w związku ze śmiercią dotychczasowego dyrektora Sanepidu lek. med. Edwarda Chruszcza (04.09.1943 – 03.09.2011).

Tymczasowo obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle pełni mgr inż. Grażyna Tusińska.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jasło: trwa postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Sanepidu”