Informacje

Jasło ma budżet na 2021 rok

Główne założenia budżetu miasta Jasła na 2021 rok | © opracowanie UMJ

Pomimo zawirowań ekonomicznych spowodowanych pandemią koronawirusa miasto Jasło nie zamierza spocząć na laurach. Samorząd planuje w tym roku wydać blisko 34 miliony złotych na inwestycje prorozwojowe. Najważniejszy dokument finansowy roku 2021 został przyjęty trzynastoma głosami, siedmiu radnych wstrzymało się od głosu, natomiast jedna nie wzięła udziału w głosowaniu.

Przyjęcie uchwały budżetowej na 2021 było głównym tematem dzisiejszych obrad Rady Miejskiej Jasła, które z uwagi na stan epidemii odbyły się w trybie zdalnym. Główne założenia najważniejszego dokumentu finansowego naszego miasta na rok bieżący omówił szczegółowo burmistrz Ryszard Pabian.

Po raz kolejny przychodzi mi powiedzieć, że niestety to bardzo trudny budżet. Chyba sami sobie państwo zdajecie sprawę dlaczego. Oczywiście nałożyły się na to te wszystkie sytuacje z trwającym koronawirusem. – zwrócił się do radnych gospodarz naszego grodu. – Zdajemy sobie sprawę, że wpływa to w znaczący sposób na dochody, na które miasto może liczyć. I to zarówno te z budżetu centralnego, jak i te, które miasto wypracowuje w ramach dochodów własnych. Ale został opracowany projekt budżetu i zgodnie z wymogami przed dniem 15 listopada został on złożony zarówno państwu radnym, jak też do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do tego budżetu składamy autopoprawkę, która jest wynikiem zarówno uwag zgłoszonych w ramach opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak też jest wynikiem tych uchwał, które państwo jako radni miejscy podjęliście pomiędzy dniem złożenia projektu budżetu, a końcem roku, gdyż mają one wpływ na ten budżet.

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 190,6 mln złotych, z czego dochody bieżące to 175 mln złotych, a majątkowe 5,6 mln złotych. Źródłem dochodów lokalnego samorządu są przede wszystkim: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone (47,9 mln złotych), udziały w dochodach z budżetu państwa – PIT, CIT (35,5 mln złotych), podatki i opłaty lokalne (33,2 mln złotych), subwencje, w tym oświatowa (31,6 mln złotych), środki pochodzące z funduszy unijnych (13,4 mln złotych), dotacje z budżetu państwa na zadania własne (5,9 mln złotych), dochody z majątku gminy (4,2 mln złotych), dotacje z funduszy celowych (2,3 mln złotych).

Jasło wydatkuje w tym roku około 205,3 mln złotych. Wydatki bieżące projektuje się na poziomie 171,4 mln złotych, a wydatki majątkowe 33,9 mln złotych. Z danych prezentowanych przez władze miasta zauważa się systematyczny wzrost wydatków od 2018 roku.

Spośród 205,3 mln złotych, które w bieżącym roku zamierza wydatkować lokalny samorząd, najwięcej środków zostanie przeznaczone na: pomoc społeczną i rodziny (61,4 mln złotych), oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą (59 mln złotych), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (25 mln złotych), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (15,7 mln złotych), administrację publiczną (15,2 mln złotych), transport i łączność (11,4 mln złotych), gospodarkę mieszkaniową (7,1 mln złotych), kulturę fizyczną (4,6 mln złotych), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (2,4 mln złotych), ochronę zdrowia (931 tys. złotych), działalność usługową (837 tys. złotych), obsługę długu i rozliczenia (669 tys. złotych), inne (1,1 mln złotych).

Niebagatelną pozycję w budżecie naszego miasta na 2021 rok stanowią wydatki majątkowe, czyli środki przeznaczone na realizację inwestycji, które to zostały zaplanowane na poziomie prawie 34 milionów złotych. Jasło zamierza realizować przedsięwzięcia prorozwojowe głównie w zakresie transportu i łączności, gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

W ocenie burmistrza propozycje ujęte w uchwale to „zadania, które decydują o przyszłości miasta, jego rozwoju”.

Część z przedsięwzięć realizowanych będzie na zasadzie kontynuacji z lat ubiegłych, pozostałe to powrót do pomysłów sprzed lat lub wynikających z bieżących potrzeb lokalnej społeczności. Lista wiodących, priorytetowych projektów, na które zabezpieczono wkład własny, zawiera następujące pozycje:

 • budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki w Jaśle – 3,5 mln zł;
 • budowa gminnych dróg na osiedlu „Na Kotlinę” – ul. Mendysa (kontynuacja) – 2,6 mln zł;
 • przebudowa ulicy Baczyńskiego i Grota Roweckiego – 1,25 mln zł;
 • budowa skrzyżowania ulic Szopena, Grota Roweckiego oraz Szkolnej – 300 tys. zł;
 • poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW – 6,3 mln zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 1,8 mln zł;
 • rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej – 1,4 mln zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego – 300 tys. zł;
 • budowa i przebudowa separatorów i kolektorów kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych – 350 tys. zł;
 • przebudowa Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem – 2,9 mln zł;
 • wkład do budowy mieszkalnego budynku czynszowego (ul. Krasińskiego) – 1 mln zł;
 • rewitalizacja przestrzeni miejskiej – 250 tys. zł;
 • zakup nieruchomości na cele inwestycyjne i modernizacja miejskich budynków i lokali – 200 tys. zł;
 • budowa Centrum Kultury, Techniki i Przedsiębiorczości – 8,5 mln zł;
 • przebudowa Muzeum Regionalnego w Jaśle – 980 tys. zł;
 • dotacja celowa dla MOSiR na wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu przy ul. Śniadeckich – etap II i III – 440 tys. zł.

Burmistrz Ryszard Pabian wyraził nadzieję, że w trakcie roku kalendarzowego pojawią się dodatkowe środki na miejskie inwestycje.

To nie wszystkie działania, które dzieją się na terenie miasta, bo trzeba tutaj wspomnieć o zadaniach realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Nasza spółka w ostatnim okresie realizuje bardzo intensywne działania związane przede wszystkim z poprawą naszego powietrza, naszego środowiska. Tutaj zamierzamy odejść od opalania węglem czy miałem węglowym i przejść docelowo na opalanie gazem, ewentualnie wprowadzenie paliw odnawialnych. M.in. chcemy realizować takie działania w ramach ciepłownictwa powiatowego. O ile w roku 2020 spółka wydatkowała ponad 10,5 mln złotych to na ten rok planuje ponad 14,8 mln złotych. Te inwestycje przewidziane są w gospodarce wodnej i ściekowej – 1,7 mln złotych, kontynuacja zadań związanych z gospodarką cieplną – 11,4 mln złotych, ale także spółka zamierza własnymi siłami nadal kontynuować budowę budynku administracyjnego i na ten rok przewiduje działania na kwotę 1,7 mln złotych. Wspomniałem już o działaniach związanych z przebudową naszego stadionu. W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego działania. Zakładamy, że będzie ono kosztować około 7 mln złotych. Chcielibyśmy, aby udało się te środki pozyskać. Inne wnioski, które w ramach tego funduszu zostały złożone, to: droga na Gądki – ok. 4 mln złotych i przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miasta Jasła. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami ogromne zadanie, które jest związane z odwodnieniem terenów położonych w strefie warzyckiej. Tam spółka Nowy Styl złożyła deklarację, że zamierza realizować kolejne inwestycje. Z tym związana jest konieczność odwodnienia tego terenu. Chcemy jak najszybciej opracować projekt na te działania, ewentualnie potem kontynuować tę inwestycję w oparciu o projekt. Wspominałem już o budynku mieszkalnym. Tutaj przez ileś lat mieliśmy zastój w tym temacie. TBS podjął się tego zadania. Praktycznie przeorganizował projekt tego budynku, który był przewidziany do realizacji przy ulicy Krasińskiego. Czekamy w tej chwili na wydanie pozwolenia na budowę. Wierzymy, że również w tym roku uda się podjąć działania naszej spółce, którą jest Miejska Komunikacja Samochodowa, w zakresie zakupu autobusów. Śledzimy na bieżąco możliwość ubiegania się o ewentualne środki, które moglibyśmy pozyskać. Ważnym zadaniem to poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach lokalnych. Przed nami budowa ronda na ulicy Szkolnej, ale także chcielibyśmy wrócić do zadania, na które mieliśmy zabezpieczone środki, praktycznie wyłonionego wykonawcę, ale którego nie udało się zrealizować ze względu na brak zatwierdzenia projektu organizacji ruchu. A mówię tutaj o przebudowie skrzyżowań ulicy Szopena oraz ulic Kraszewskiego i Ujejskiego. Wierzymy, że w najbliższym czasie uda się uzgodnić tę organizację ruchu z panem starostą i przystąpić dalej do realizacji zadania, gdyż wiemy, że od lat występuje tam problem. Mieliśmy pomysł na jego rozwiązanie. Wydawało się, że dobry. Ale tak, jak już wspomniałem, nie uzyskaliśmy uzgodnienia zmiany organizacji ruchu. Przed nami też, mam nadzieję, działania związane z realizacją programu rozwoju lokalnego i programu rozwoju instytucjonalnego, gdyż miasto złożyło taki wniosek. To kwota ponad 55 mln złotych. W znacznej mierze przewidujemy tutaj wsparcie środkami zewnętrznymi. – mówił w trakcie sesji o planach miasta na 2021 rok burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Planowany deficyt ma wynieść 14,3 mln złotych. Samorząd zamierza pokryć go kredytem komercyjnym na poziomie 4,6 mln złotych, pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1,8 mln złotych, wolnymi środkami – 3,1 mln złotych oraz przychodami z niewykorzystanych środków – 5,1 mln złotych. W przypadku zrealizowania budżetu zgodnie z założeniami zadłużenie miasta będzie wynosić 11,2% w stosunku do planowanych dochodów.

Budżet miasta Jasła na 2021 został zaakceptowany przez trzynastu radnych, siedmiu wstrzymało się od głosu, natomiast jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE