Rada Miejska Jasła

 • Co dalej z parkiem linowym w Jaśle?

  Park linowy w Jaśle pozostaje zamknięty do odwołania. Zlecona na rzecz miasta ekspertyza dendrologiczna jednoznacznie wskazuje, że stan zdrowotny części drzew realnie zagraża bezpieczeństwu osób korzystających ze znajdującej się tu infrastruktury rekreacyjnej i muszą one być niezwłocznie usunięte. O dalszej przyszłości tego miejsca rozmawiano na sesji Rady Miejskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „Jasielski Klaster Energii”

  Miasto Jasło wyraża wolę podjęcia współpracy i przystąpienia do klastra energii pod nazwą „Jasielski Klaster Energii”. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano, że „utworzenie klastra będzie stwarzać możliwość do podejmowania działań w zakresie zarówno poprawy stanu środowiska naturalnego oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto przeznaczy środki na wykup gruntów pod budowę połączenia ulicy Żniwnej z Wolicą

  Radni miejscy wyrazili zgodę na przekazanie powiatowi jasielskiemu dofinansowania do wykupu gruntów pod budowę nowego odcinka drogi powiatowej łączącej most na rzece Jasiołce i ulicę Żniwną z Wolicą.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powstanie nowy budynek mieszkalny TBS, pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jaśle zamierza w tym roku przystąpić do budowy budynku wielorodzinnego na czterdzieści siedem lokali mieszkalnych. Obiekt jest planowany do wzniesienia na działce przy ulicy Krasińskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących bloków. Inwestycja zostanie zrealizowana tylko pod warunkiem zapewnienia współfinansowania inwestycji z funduszy zewnętrznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Planowane są nowe inwestycje komunalne na obszarze elektrociepłowni miejskiej

  Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa I”. Zmiana obowiązujących od 1999 roku zapisów ma pozwolić na umiejscowienie na tym terenie nowych przedsięwzięć z sektora gospodarki energetycznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło i jego mieszkańcy zostaną zawierzeni Najświętszej Maryi Pannie

  Władze samorządowe Jasła chcą zawierzyć losy miasta i jego społeczności Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Stanowisko w tej sprawie przygotowali wspólnie Rada Miejska wraz z burmistrzem miasta. Zostało ono przyjęte jednomyślnie, bez żadnych głosów dyskusji. Wydarzenie to będzie miało miejsce podczas uroczystości religijnych w dniu 3 maja na płycie jasielskiego Rynku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto aplikuje o środki na remont zabytków w ramach „Polskiego Ładu”

  Wykonanie prac restauracyjno-konserwatorskich bramy wejściowej na teren cmentarza komunalnego przy ulicy Zielonej, remont budynku położonego przy ulicy Sokoła 8, a także siedem innych zadań polegających na modernizacji obiektów zabytkowych położonych na terenie Jasła zostanie zgłoszonych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wzmacnianie potencjału strażackiego jako odpowiedź na postępujące zmiany klimatu

  Udział we wspólnych ćwiczeniach służb ratowniczych polsko - słowackiego pogranicza oraz zakup specjalistycznego wyposażenia potrzebnego do szybkiego reagowania na postępujące zmiany klimatu i związane z nimi klęski żywiołowe zakłada projekt Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, do którego jako jeden z partnerów przystąpiło dzisiaj miasto Jasło. Realizacja założonych celów będzie możliwa pod warunkiem uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Parlamencie Europejskim zagości wystawa o wojennej gehennie Jasła

  Z inicjatywy europosła Bogdana Rzońcy, w siedzibie Parlamentu Europejskiego zostanie zorganizowana wystawa ilustrująca ogrom zniszczeń miasta Jasła podczas II wojny światowej. Ekspozycję planszową przygotowuje Muzeum Regionalne.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Na pomoc bezdomnym zwierzętom

  Jasielscy radni przyjęli do realizacji program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta. Samorząd prognozuje przeznaczyć na ten cel ze swojego budżetu 129 tysięcy złotych. Środki te będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb.

  CZYTAJ WIĘCEJ »