Informacje

Narodowy Spis Powszechny już od 1 kwietnia

Już 1 kwietnia do naszych domów mogą zapukać rachmistrzowie spisowi w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Narodowy Spis Powszechny odbędzie się w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. wg stanu na dzień 31 marca 2011r, na godz. 24:00. Będzie to pierwszy spis powszechny od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Jako państwo członkowskie jesteśmy zobligowani do jego przeprowadzenia i dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno – społecznej oraz społeczno – ekonomicznej. Zakres tematyczny i sposób przeprowadzenia spisu powszechnego reguluje ustawa o narodowym spisie powszechnym z 4 marca 2010r.

Spisem będą objęte:
• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
• osoby niemające miejsca zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis przeprowadza się w formie elektronicznej jako badanie pełne i reprezentacyjne.

Spis będzie przeprowadzany przez rachmistrzów spisowych. Rachmistrz spisowy musi mieć ukończone 18 lat, być godnym zaufania oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych zakończył się 20 grudnia 2010 r. W jego wyniku na terenie miasta Jasła spis będzie przeprowadzany przez 16 rachmistrzów oraz 3 rachmistrzów rezerwowych. Rachmistrz spisowy, podczas wykonywania czynności w ramach prac spisowych będzie się posługiwał umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Zachęcam do umożliwienia rachmistrzom dokonania spisu, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. Jednocześnie przypominam, iż wszelkie zbierane i gromadzone w spisie dane są poufne i podlegają ochronie – tłumaczy Paweł Rzońca, kierownik wydziału administracyjnego UM w Jaśle – zastępca Gminnego Komisarza Spisowego.

Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jako gminny komisarz spisowy. Zaś funkcję Generalnego Komisarza Spisowego pełni Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Spis powszechny dostarczy najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno – społecznej i zawodowej, a także o społeczno – ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE