Informacje

Dyskusja nad projektem budżetu miasta Jasła na 2012 rok

W Urzędzie Miasta odbyła się w środę pierwsza część XIX Sesji Rady Miejskiej Jasła, na której został przedstawiony projekt budżetu miasta na 2012 rok. Uchwała ma być podjęta tuż po Nowym Roku.

Herb Miasta Jasła

Zaplanowane na przyszły rok dochody budżetu miasta kształtują się na poziomie 114 524 348,40 złotych, w tym dochody bieżące: 96 314 400,07 złotych i dochody majątkowe: 18 209 948,33 złotych. Wydatki to łączna kwota 109 445 169,40 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 535 171,49 złotych. Przychody miasta ustalono na kwotę 695 321 złotych.

W projekcie budżetu uwzględniono dotacje dla jednostek podlegających miastu: Zakładowi Miejskiej Komunikacji Samochodowej, Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami, Miejskiemu Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Regionalnemu i Jasielskiemu Domowi Kultury.

Do najważniejszych inwestycji, które będą realizowane w roku przyszłym, należy zaliczyć: odbudowę infrastruktury komunikacyjnej miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi (ulica Żeromskiego), przebudowę ulicy Krajowickiej miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, rewitalizację otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła, rekultywację terenów zdegradowanych przy ulicy Kwiatowej, odbudowę obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zniszczonych w wyniku powodzi, adaptację dawnej stołówki nauczycielskiej przy ulicy Floriańskiej na potrzeby Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia dla Rodzin, rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Żniwnej, przebudowę targowiska „Zielony Rynek”.

Na promocję miasta przewidziano w budżecie 586 258 złotych, w tym na: Festiwal Wyszehradzki 65 804 złote, opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Jasła 30 000 złotych, organizację oraz współorganizację imprez promujących miasto Jasło 205 204 złote, podejmowanie oficjalnych delegacji oraz gości, oficjalne wyjazdy przedstawicieli Miasta Jasła 44 367 złotych, projektowanie oraz wykonanie materiałów promocyjnych 63 116 złotych, promocję miasta Jasła w mediach 112 412 złotych, promocyjną działalność wydawniczą 26 620 złotych, wykonanie ekspertyz, analiz i raportów na cele promocyjne 13 054 złote, zakup usług reklamowych na potrzeby promocji miasta 18 770 złotych, zakup usług obejmujących tłumaczenia 6 911 złotych.

Największe koszty generuje dział „Oświata i wychowanie” – 38 868 649,50 złotych. Plan obejmuje wydatki na przedszkola (7 752 655 złotych), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (614 883 złote), szkoły podstawowe (15 124 501,50 złotych), gimnazja (11 229 210 złotych), dowożenie uczniów do szkół (222 489 złotych), komisje egzaminacyjne (4 000 złotych), prowadzenie stołówek (3 106 457 złotych), dokształcanie zawodowe nauczycieli (199 564 złote), pozostałą działalność (614 890 złotych) i realizację programu „Romowie wśród nas” (437 890 złotych).

Pozostałe ważne działy po stronie wydatków: „transport i łączność” (6 650 174,33 złote), „gospodarka mieszkaniowa (688 900 złotych), „działalność usługowa” (114 600 złotych), „administracja publiczna” (9 507 266,71 złotych), „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (1 742 321 złotych), „ochrona zdrowia” (750 000 złotych), „pomoc społeczna” (19 319 383 złote), „edukacyjna opieka wychowawcza” (1 155 663 złote), „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (7 932 127,62 złote), „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (3 472 890 złotych), „kultura fizyczna” (16 891 749,24 złote).

Pozytywną opinię o projekcie budżetu miasta Jasła na 2012 rok wydali: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Jasła.

Podczas dzisiejszej sesji radni zgłaszali swoje zastrzeżenia. Zbiorcza opinia na temat przedstawionych wniosków i głosowanie nad uchwaleniem budżetu w poniedziałek 2 stycznia o godzinie dziesiątej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE