Informacje

W Jaśle powstanie nowa galeria handlowa, a dotychczasowa się rozbuduje

Jasielscy radni zajęli się dzisiaj kwestią zmian w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego miasta umożliwiając prywatnemu inwestorowi lokalizację nowych obiektów handlowych o powierzchni przekraczającej dwa tysiące metrów kwadratowych, zaś drugiemu z nich rozbudowę już istniejącego. Podjęte przez nich decyzje mają przynieść zwiększone wpływy do miejskiej kasy z tytułu podatków, zaś dla lokalnej społeczności dziesiątki dodatkowych miejsc pracy. Zaprojektowane w nowoczesnym stylu budynki mają pozytywnie wpisywać się w przestrzeń wizualną miasta.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Podczas dzisiejszego posiedzenia radni miejscy w pierwszej kolejności zajęli się uchwaleniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jasła. Jak podkreśliła kierownik Wydziału Architektury Urzędu Miasta Sława Liniewska-Garbacz, w obowiązującym od 2009 roku dokumencie wyznaczone były cztery obszary na terenie miasta, na których można lokalizować obiekty wielkopowierzchniowe, czyli takie, których powierzchnia handlowa przekracza dwa tysiące metrów kwadratowych. W związku z nowymi zapotrzebowaniami oraz wnioskami inwestorów zainteresowanych umieszczeniem swojej działalności handlowo-usługowej w naszym mieście, przystąpiono do procedury zmiany w obowiązujących zapisach, która swój finał znalazła w formie projektu uchwały przedłożonej do głosowania w trakcie sierpniowej sesji.

Rada Miasta uchwalając studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 2009 roku wyznaczyła na obszarze miasta Jasła cztery lokalizacje pod obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Pierwsza lokalizacja to jest rejon przy ulicy Lwowskiej tam, gdzie obecnie zrealizowany jest już jeden z tych obiektów wielkopowierzchniowych – „Kaufland”. Druga lokalizacja jest między ulicami Piotra Skargi, a Jana Pawła II, czyli miejsce, gdzie obecnie jest już częściowo zlokalizowany obiekt handlowy „Galeria Jasło”. Trzecia lokalizacja jest u zbiegu ulicy Przemysłowej i Piłsudskiego i czwarta lokalizacja w okolicy oczyszczalni miejskiej przy drodze wylotowej na Pilzno i Tarnów. Te cztery lokalizacje były przyjęte uchwałą Rady w 2009 roku. W 2016 roku inwestor zwrócił się z wnioskiem o zmianę studium celem wprowadzenia dwóch kolejnych lokalizacji na budowę obiektów wielkopowierzchniowych. – wyjaśniła Sława Liniewska-Garbacz.

Pierwszą z nich jest teren obecnego dworca autobusowego u zbiegu trzech ulic: Dworcowej, Metzgera i Kościuszki, zaś druga w rejonie skrzyżowania ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Przemysłowej (obecnie znajduje się tam baza autobusowa oraz stacja paliw BP). Właścicielem obydwu działek jest spółka PKS i to ona wystąpiła do samorządu z wnioskiem o zmianę zapisów w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na tym terenie planowana jest lokalizacja obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Z tym obiektem ma być powiązany dworzec komunikacji samochodowej. W planie zapisaliśmy, aby minimalna ilość miejsc postojowych dla tego dworca była w liczbie czterech. Część obszaru, który obecnie jest zabudowany budynkiem banku i obiektem usługowym pozostawiliśmy jako teren usług, nie obejmując tą lokalizacją obiektu wielkopowierzchniowego. Dostęp komunikacyjny do tego obszaru odbywać się będzie z ulicy Dworcowej, gdzie działka przylega bezpośrednio do tej drogi, częściowo z ulicy Kościuszki oraz z ulicy Staszica przez planowaną drogę wewnętrzną. Jest w tym planie zakaz, aby obsługa komunikacyjna kołowa była z drogi krajowej. – powiedziała.

Architekt miejska stwierdziła, że inwestor jest zainteresowany jak najszybszym przystąpieniem do budowy obiektu, jeszcze w czwartym kwartale bieżącego roku.

W zaprojektowanej galerii handlowej mają znaleźć się m.in. supermarket, elektromarket, sklep z wyposażeniem wnętrz, sklepy z modą i obuwiem, drogeria, punkty gastronomiczne i usługowe, a także wielosalowe kino oferujące m.in. projekcje w technologii 3D. Odwiedzający go klienci będą mieli do dyspozycji parking, który przewiduje ponad dwieście miejsc dla samochodów osobowych. Od momentu rozpoczęcia robót budowlanych obiekt ma być gotowy w przeciągu roku.

Za zmianami w studium oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obydwu przedmiotowych obszarów radni opowiedzieli się jednogłośnie.

Dyskusja rozgorzała dopiero w momencie kiedy przystąpiono do rozpatrzenia projektu nad zmianą planu dla obszaru u zbiegu ulicy Piotra Skargi z ulicą Jana Pawła II, na którym usytuowana jest obecnie „Galeria Jasło”. Od kilku lat właściciel obiektu bezskutecznie zabiega o możliwość rozbudowy obiektu, powiększenia jej powierzchni handlowej oraz nadania placówce nowych funkcji społecznych.

Sława Liniewska-Garbacz wyjaśniła, że procedura zmiany obowiązujących zapisów rozpoczęła się jeszcze w 2008 roku:

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu „Śródmieście” podjęta była przez Radę Miasta 25 lutego 2008 roku. Od tego czasu kilkakrotnie procedura planu była przeprowadzana całkowicie, jednakże nigdy nie zakończyła się przedłożeniem Radzie projektu do uchwalenia. Projekt planu był pięciokrotnie wykładany do publicznego wglądu. W czasie tych wyłożeń wpływały różne uwagi. Za każdym razem po zakończonej procedurze większość uwag znalazła się w kategorii odrzuconych. Część tylko została rozpatrzona jako uwaga uwzględniona. W ostatniej edycji projektu planu, który rozpoczął się w 2016 roku, dokonano niezbędnych poprawek. Rozpoczęto procedurę od zawiadomienia o możliwości składania wniosków z uwagi na duży upływ czasu od momentu uchwały o przystąpieniu. Dokonano pewnych uzgodnień, opiniowania, wyłożenia do publicznego wglądu. W tej ostatniej edycji procedowania, podczas wyłożenia, wpłynęła uwaga, która została przez burmistrza uwzględniona, a dotyczyła ona poszerzenia pasa drogowego zarówno od ulicy Piotra Skargi jak i Jana Pawła II celem umożliwienia pasów zjazdowych i wyjazdowych na teren Galerii. Ponieważ uwaga została uwzględniona, musieliśmy dokonać ponownego wyłożenia i już do tego wyłożenia nie wpłynęły żadne uwagi. Plan możliwi lokalizację obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Obecnie na części tego terenu jest zrealizowana Galeria Jasło.

W sesji uczestniczył Robert Rydarowicz. Przedsiębiorca był pytany przez radnych o zakres planowanej przez niego inwestycji, rozwiązania komunikacyjne, a także o ilość miejsc pracy dla lokalnej społeczności.

Z najważniejszych informacji przekazanych przez jasielskiego biznesmena wynika, że:

  • do rozbudowy „Galerii” przystąpiłby w przyszłym roku;
  • „Galeria” będzie rozbudowywana od strony ulicy Piotra Skargi w miejscu, gdzie obecnie stoi budynek dawnego „Ruchu” przeznaczony do całkowitego wyburzenia;
  • w rozbudowanym obiekcie znajdować się będzie: parking podziemny na ponad dwieście dwadzieścia miejsc postojowych (poziom -1), część usługowa z częścią handlową (poziom 0), część handlowa oraz wejścia do sal kinowych (poziom 1), trzy sale kinowe, w tym jedna zaprojektowana w systemie 3D (poziom 2, powierzchnia około 1400 metrów kwadratowych) oraz placówka edukacyjno-kulturalna stowarzyszenia „Siemacha” (poziom 2);
  • dodatkowa powierzchnia handlowo-usługowa ma wynieść pięć tysięcy metrów kwadratowych, kino tysiąc czterysta metrów kwadratowych, natomiast placówka stowarzyszenia „Siemacha” między sześćset, a tysiąc metrów kwadratowych powierzchni użytkowej; 
  • po rozbudowaniu „Galerii” wytworzonych zostanie dodatkowych sto miejsc pracy (obecnie zatrudnionych jest 125 osób);
  • zostaną wybudowane dwa zjazdy publiczne z drogi gminnej i przebudowany istniejący zjazd z drogi gminnej na działkach należących do inwestora;
  • inwestor przekaże nieodpłatnie na rzecz miasta przedmiotowe działki na wykonanie zjazdów publicznych z dróg gminnych.

Przyznał on, że największą bolączką „Galerii” są ograniczone możliwości z parkowaniem w pobliżu obiektu.

Jeżeli chodzi o obecny teren Galerii Jasło, od 1 sierpnia odblokowaliśmy parkingi. Zostały tam zamontowane parkometry. Spowodowane to było sytuacją, iż około 60-65 procent miejsc parkingowych było zajmowane przez osoby z zewnątrz. Pozostawiały nam one auta na cały dzień. Faktycznie sytuacja była ciężka. Obecnie nie ma tego problemu komunikacyjnego. Jeżeli chodzi o rozwiązania miejsc parkingowych, (…) na całości jest parking podziemny. W sumie wytwarzamy dwieście dwadzieścia miejsc parkingowych. Parking będzie w systemie zarządzania, czyli około trzech godzin będzie dla klientów bezpłatny, pozostałe godziny będą płatne. – wyjaśnił radnym.

Głównym argumentem, jakim biznesmen starał się przekonać dzisiaj radnych miejskich, był pomysł utworzenia w tym miejscu placówki edukacyjno-kulturalnej, której prowadzeniem zajmie się stowarzyszenie „Siemacha”.

Stowarzyszenie „Siemacha” obejmie opieką sześćset dzieci. Będzie to pomoc całkowicie bezpłatna. Mówimy tutaj o pomocy dydaktycznej, pomocy w nauce, warsztatach muzycznych, plastycznych. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt i tego naszemu miastu brakuje. – powiedział.

Rydarowicz zaznaczył, że na przygotowanie pomieszczeń „pod klucz” oraz wyposażenie tej placówki zamierza przeznaczyć dwa miliony złotych. – Jedyny koszt utrzymania po stronie stowarzyszenia „Siemachy” jest to wyłącznie energia elektryczna. Szacowany koszt utrzymania energii elektrycznej na tą placówkę jest w granicach 2,5 tysiąca złotych w stosunku miesięcznym. zamian za prowadzone akcje marketingowe na potrzeby Galerii Jasło stowarzyszenie będzie otrzymywało ode mnie wynagrodzenie. Z tego wynagrodzenia będzie sobie opłacało prąd. – dodał.

Przedsiębiorca, zwracając się do radnych z prośbą o umożliwienie mu rozbudowy obiektu powiedział, że z tytułu prowadzenia galerii handlowej do miejskiej kasy wpływają dochody z tytułu podatków na poziomie 142 tysięcy złotych rocznie.

Procedura planistyczna tego planu trwa osiem lat. Chciałbym skromnie wspomnieć, że wywiązałem się ze wszystkich zobowiązań finansowych w stosunku do miasta. W sumie moje spółki przekazały do budżetu miasta około 1,4 miliona złotych, z czego 800 tysięcy złotych było przekazane w gotówce na co jest stosowne pismo podpisane jeszcze przez ówczesnego burmistrza Andrzeja Czerneckiego. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie tego planu. – dorzucił.

Poproszony przez radnych o wydanie swojej opinii jako gospodarza miasta burmistrz Ryszard Pabian stwierdził: – Ja jestem za tym, aby w mieście powstawały nowe obiekty. Za każdym takim obiektem idą przychody. (…) Każda tego typu inwestycja jest oczywiście obarczona ryzykiem. Ktoś kto zdecyduje się zrealizować tego typu inwestycję ryzykuje. To nie jest problem z wybudowaniem, jeżeli kogoś na to stać tylko potem przychodzi funkcjonowanie tego obiektu. Ja patrzę od tej strony, że jeżeli są inwestorzy, którzy są w stanie ponieść te ryzyko, a nie przeszkadza to naszym planom, do których samorząd gminny jest upoważniony, to nie powinniśmy przeszkadzać tego typu inwestycjom. Główny ciężar ryzyka ponosi w tym momencie inwestor. Dla nas powinno być istotne, aby był tam zapewniony dobry dostęp, aby nie powodowało to zakłóceń w komunikacji. Pod tym kątem powinniśmy na to patrzeć.

Radni ostatecznie wyrazili zgodę dla przedsiębiorcy. Za zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru opowiedziało się czternastu radnych (Dorota Bilewicz, Bogusław Buglewicz, Michał Burbelka, Krzysztof Czeluśniak, Robert Hap, Józef Kędrek, Alicja Nowosielska, Krzysztof Pec, Pierzchała, Lech Polak, Michał Rybka, Maria Szańca, Leszek Zduński, Leszek Znamirowski), dwóch było przeciw (Henryk Rak, Jerzy Węgrzyn), a trzech wstrzymało się od głosu (Urszula Czyżowicz, Krystyna Sikora, Michał Sołtys).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE