Informacje

Burmistrz Jasła z wizytą na miejskich osiedlach. Jak co roku

Od spotkania z mieszkańcami Brzyszczek i i Hankówki rozpoczął tegoroczny cykl spotkań konsultacyjnych burmistrz Jasła Ryszard Pabian. Wraz z podległymi sobie pracownikami objeżdża po kolei poszczególne osiedla miejskie prezentując ich mieszkańcom dokonania samorządu miejskiego w ostatnim okresie i zamierzenia inwestycyjne na najbliższy rok. I odżegnuje się od padających stwierdzeń, że to część prowadzonej przez niego kampanii wyborczej.

Cykl spotkań konsultacyjnych poświęconych prezentacji założeń programowych i finansowych oraz polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2019 rok burmistrz Jasła rozpoczął od osiedli Brzyszczki i Hankówka. W tym tygodniu udało mu się również spotkać z mieszkańcami osiedli Mickiewicza, Gamrat, Ulaszowice i Śródmieście. Do przyszłego piątku czeka go udział w kolejnych zebraniach organizowanych w pozostałych dziesięciu miejskich dzielnicach. Ryszardowi Pabianowi w spotkaniach z obywatelami naszego miasta przeważnie towarzyszą jego zastępczyni Elwira Musiałowicz-Czech, sekretarz Paweł Rzońca oraz skarbnik Jacek Borkowski, a także kierownicy wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta. Każdorazowo w spotkaniach bierze udział również funkcjonariusz Straży Miejskiej pełniący rolę strażnika osiedlowego na wyznaczonym terenie Jasła.

W odróżnieniu od poprzednich lat, z uwagi na upływającą kadencję prezentacja dokonań samorządu miejskiego obejmuje cały okres urzędowania Ryszarda Pabiana na stanowisku gospodarza naszego grodu. Jego zdaniem, mieszkańcom należy się kompleksowe przedstawienie najważniejszych działań, na realizację których przeznaczono z miejskiego budżetu środki na rozwój Jasła. Prezentacja, przygotowana w formie multimedialnej, obejmuje ponad pięćdziesiąt slajdów, a jej omówienie zajmuje burmistrzowi ponad pół godziny. Dalsza część spotkania poświęcona jest dyskusji o bieżącej sytuacji. Mieszkańcy zgłaszają szereg problemów, które urzędnicy są w stanie załatwić przysłowiowo „od ręki”, ale są również uwagi, które wymagają długofalowych rozwiązań ze strony pracowników ratusza.

W latach 2014-2018, a więc w nowej perspektywie finansowej, miasto Jasło zrealizowało lub realizuje dziesięć projektów o łącznej wartości ponad 45,5 miliona złotych, przy dofinansowaniu z funduszy europejskich na poziomie ponad 31,6 miliona złotych. 5 projektów o wartości przekraczającej 34,6 miliona złotych oraz na poziomie dofinansowania w kwocie 20,5 miliona złotych oczekuje na decyzję. W ostatnich dniach urzędnicy złożyli wniosek na dofinansowanie kolejnych dwóch projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii na kwotę ponad 8,2 miliona złotych (dofinansowanie na poziomie 6,5 mln złotych).

Największe zrealizowane w tym okresie projekty to: modernizacja Jasielskiego Domu Kultury wraz z przebudową pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej (około 18 milionów złotych), budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Walki przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (5,3 miliona złotych), przebudowa dawnego internatu przy ulicy Szkolnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (4,6 mln złotych), modernizacja energetyczna siedmiu obiektów użyteczności publicznej – czterech szkół, dwóch budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz budynku Urzędu Miasta (11,3 miliona złotych), budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej na osiedlu Gamrat (około 700 tysięcy złotych), budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 4 (560 tysięcy złotych), budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 (1,9 miliona złotych).

Istotną rolę w procesie rozwoju miasta odgrywa gospodarka. Głównymi działaniami podjętymi przez tutejszy samorząd na rzecz poprawy warunków do inwestowania w Jaśle przez potencjalnych przedsiębiorców, a co za tym idzie tworzeniu nowych miejsc pracy, było uzbrajanie terenów przemysłowych w Warzycach.

Między 2014, a 2018 rokiem miasto Jasło przeznaczyło na ten cel ponad sześć milionów złotych.

Do miasta zgłaszają się inwestorzy, którzy chcą ulokować tutaj swoją działalność. Ostatnio mieliśmy kontakt z 22 takimi potencjalnymi inwestorami. Prowadzone były rozmowy. W ich wyniku udało nam się zbyć nieruchomości czy też oddać je w użytkowanie wieczyste lub też pośredniczyliśmy pomiędzy nimi, a tymi, którzy posiadają na terenie miasta wolne obszary do zagospodarowania. Pośredniczyliśmy w rozmowach z przedsiębiorcami, a grupą Nowy Styl, która zbyła część swoich terenów w Warzycach. To 1,2 hektara. Na tej powierzchni firma Habys zamierza wybudować halę produkcyjną o powierzchni 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Wspomniałem też, że oddajemy grunty w wieczyste użytkowanie. Hektar takich gruntów został oddany w strefie ekonomicznej i ma tam nastąpić budowa dwóch zakładów produkcyjnych. Przy ulicy Produkcyjnej powstają dwa kolejne zakłady. Jeden z nich to hamownia silników, druga to warsztat samochodowy. – powiedział Ryszard Pabian.

Działania prowadzi również Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które przekazało na uzbrojenie tego terenu kwotę 1,6 miliona złotych.

Samorząd zachęca do inwestowania poprzez różnego rodzaju ulgi, m.in. – Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę o możliwości zwolnienia inwestorów z podatku od nieruchomości przy realizacji nowych obiektów kubaturowych. Jeśli przed rozpoczęciem takiej inwestycji przedsiębiorca złoży informację, że będzie taką inwestycję realizował to w zależności od kwoty jaką przeznaczy na tę inwestycję może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres od jednego do pięciu lat. – wyjaśnia burmistrz.

W Jaśle działalność prowadzi obecnie 2 284 firmy zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej oraz działa około 300 spółek prawa handlowego. Z większych inwestycji, które realizowane są na terenie miasta przez przedsiębiorców to m.in. budowa zakładu grupy Kronospan na Hankówce, gdzie nakłady finansowe przewidziane w ramach umowy zawartej między podmiotem, a specjalną strefą ekonomiczną w Mielcu wynoszą ponad 100 milionów euro. Szacowane zatrudnienie w nowej fabryce planowane jest na poziomie 250 osób.

Firma Igmar z Dąbrówki nabyła działkę położoną przy miejskiej oczyszczalni ścieków (okolice osiedla Podzamcze) z zamiarem wybudowania od podstaw hali magazynowej celem prowadzenia działalności hurtowej.

Z kolei firma Korner zajmująca się przemysłem meblarskim zamierza przenieść swoją siedzibę, budując nowy obiekt w okolicach naszej miejskiej ciepłowni.

Dalsze przedsięwzięcia w tym zakresie ujęto w propozycji miejskiego budżetu na 2019 rok. Wśród nich m.in. kontynuacja budowy dróg dojazdowych w strefie warzyckiej.

W roku bieżącym realizujemy odcinek drogi KDZ5 i KDZ3, a więc połączenie ulicy Produkcyjnej z ulicą Fabryczną. Szacowana wartość robót budowlanych to około cztery miliony złotych. W przyszłym roku chcielibyśmy kontynuować budowę drogi KDZ5, a więc jej włączenie do ulicy Piłsudskiego. Ta inwestycja szacowana jest na wartość około pięciu milionów złotych. – informuje burmistrz. Nowy odcinek miałby liczył w sumie 1,1 kilometra i włączać się do drogi krajowej nr 28 mniej więcej na wysokości nowego zakładu grupy Kronospan.

W rejonie ulicy Fabrycznej zaprojektowano, na wniosek grupy Nowy Styl, budowę zatoki autobusowej, wiat przystankowych i zatoki postojowej za ponad 150 tysięcy złotych.

Samorząd miejski myśli również o przedsiębiorcach prowadzących swoją działalność na terenie byłego zakładu tworzyw sztucznych przy ulicy Mickiewicza. Dlatego w przyszłym roku chce wybudować czterystumetrowy odcinek drogi od pierwszej bramy „gamrackiej” o wartości przekraczającej 750 tysięcy złotych.

Wyjściem naprzeciw obecnie panującym potrzebom w dziedzinie gospodarki ma być utworzenie w mieście inkubatora przedsiębiorczości. – Lokalizacja to lokal położony przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5. W ramach tego zadania będą wykonane zarówno prace adaptacyjne lokalu, jak też jego wyposażenie. Szacujemy, że jest to zadanie o wartości około miliona złotych. Dofinansowanie będzie na poziomie 85%.

Przewidywane dochody Jasła w 2019 roku mają wynieść 151,8 mln złotych, z czego bieżące 147,3 mln złotych i majątkowe 4,4 mln złotych. Budżet miasta po stronie wydatkowej ma przekroczyć 162 miliony złotych. Najwięcej środków zostanie przeznaczone na oświatę (52 mln złotych). Rodzinne programy pomocowe pochłoną 32 mln złotych, a pomoc społeczna kolejne 15 mln złotych.

Najważniejsze projekty infrastrukturalne, jakie przedstawia na spotkaniach z Jaślanami burmistrz Ryszard Pabian, oprócz wcześniej wspomnianych w zakresie przedsiębiorczości to:

  • Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 między rondem „Solidarności”, a ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego (wartość zadania 19,7 mln zł, w tym dofinansowanie z budżetu Jasła 4,1 mln złotych) – zadanie jest na etapie końcowym, jeśli chodzi o przygotowanie dokumentacji. Do połowy października powinien być złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
  • Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 między rondem Lazarowicza, a rondem ks. Wojciechowskiego (dofinansowanie z budżetu miasta na poziomie 4,1 mln złotych) – został ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych, planowane oddanie drogi do użytku to czerwiec 2020 roku
  • Budowa mostu na rzece Wisłoce na osiedlu Gądki (wartość zadania to około 5 mln złotych) – zadanie na etapie końcowym, jeśli chodzi o opracowanie projektowe. W roku bieżącym powinien być złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
  • Rozbudowa ulicy Gorajowickiej (wartość zadania to około 900 tys. złotych).
  • Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (szacunkowa wartość inwestycji to ok. 8,2 mln złotych, a wartość dofinansowania na poziomie 85%) – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP, miasto oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu, rozpoczęcie prac nastąpi w przyszłym roku.

Ponadto władze miasta chciałyby w przyszłym roku przystąpić do rewitalizacji centrum Jasła. Warunkiem jest uzyskanie unijnego dofinansowania na zaplanowane zadania, które obejmują: przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Koralewskiego 9 i utworzenie w niej Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości, budowę dróg rowerowych, przebudowę Placu Żwirki i Wigury, modernizację odcinka ulicy Czackiego, utworzenie ścieżki edukacyjnej i historycznej na Ogródku Jordanowskim i w Parku Miejskim oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich przy Glorietce w Parku Miejskim.

Wartość tego projektu szacowana jest na kwotę 15,8 miliona złotych, a możliwe dofinansowanie w ramach RPO WP na poziomie 10 milionów złotych.

Burmistrz Jasła informuje także o dwóch zadaniach związanych z przebudową obiektów sportowych na terenie miasta.

Czekamy na rozstrzygnięcie konkursów, do których miasto Jasło złożyło wnioski. Jeden z projektów obejmuje prace modernizacyjne na stadionie przy ulicy Sportowej. Chcielibyśmy tam wykonać roboty, które pozwoliłyby korzystać z tego obiektu fanom lekkiej atletyki, a więc wybudować bieżnię, rzutni, skoczni w dal i skoczni wzwyż. Szacowane dofinansowanie może wynieść 50% wartości zadania. Druga tego typu inwestycja to przebudowa boiska treningowego od strony ulicy Kasprowicza. Tam przewidujemy wykonanie boiska o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem, odwodnieniem i ogrodzeniem. Wartość na poziomie 3,5 miliona złotych z możliwym dofinansowaniem w kwocie 1,4 miliona złotych. Rozstrzygnięcie tego drugiego zadania miało być już we wrześniu, jednak do tej pory nie mamy żadnej informacji. – powiedział Ryszard Pabian.

2019 rok będzie pierwszym w historii naszego miasta, w którym obowiązywać będzie budżet obywatelski. Na wydatki w jego ramach zaplanowano kwotę 300 tysięcy złotych. Do konkursu zgłoszono łącznie 33 projekty, które za wyjątkiem jednego spełniły wymagania regulaminowe. Ich wartość ośmiokrotnie przekracza środki zabezpieczone w miejskiej kasie na ten cel. Obecnie prowadzona jest ich ocena merytoryczna, głosowanie rozpocznie się dokładnie za 45 dni.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

SPOTKANIA OSIEDLOWE W JAŚLE

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE