Informacje

Modernizacja oczyszczalni w Jaśle

W miniony poniedziałek (19.05) w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Modernizacja urządzeń gospodarki  ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja oczyszczalni ścieków” w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Fot. © archiwum Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle
Fot. © archiwum Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle

To już 7 kontrakt podpisany w ramach „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”. Do udziału w postępowaniu przetargowym przystąpiło 12 oferentów. W wyniku przeprowadzonego postepowania wyłoniono Wykonawcę – konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. oraz BGI PROJECT CONSULTING Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wykonawcę reprezentowali: Marcin Sternik oraz Adam Rajzer Członkowie Zarządu Inżynierii Rzeszów S.A. – lidera konsorcjum. Umowę w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle – podpisali: Jan Kmiecik Prezes Zarządu i Tadeusz Dudek Zastępca Prezesa Zarządu. Przy podpisaniu umowy uczestniczył Andrzej Czernecki – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Mariusz Chmiel – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”.

Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, to 5 904 000,00 zł brutto.

Zadanie polega na wymianie i modernizacji zużytych urządzeń i obiektów oczyszczali w tym m.in. wymianie odsiarczalników, modernizacji osadników oraz przebudowie budynku krat wraz z jego wyposażeniem.

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” obejmuje swoim zakresem modernizację i rozbudowę 2 oczyszczalni ścieków, budowę: 90 km sieci wodociągowej, 7 hydroforni, 2 zbiorników wody, 12 km kanalizacji sanitarnej, 7 przepompowni ścieków, modernizację 2,4 km kanalizacji sanitarnej. Realizowany jest wspólnie przez 5 gmin: Dębicę, Miasto Jasło (MPGK Sp. z o.o. w Jaśle), Pilzno, Sękowa i Żyraków. Całkowity koszt realizacji projekt to blisko 55 mln zł.

(ZGDW Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE