Informacje

Obchody Święta Policji 2022 w Jaśle

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W Jaśle odbył się dzisiaj uroczysty apel z okazji Święta Policji. W wydarzeniu wzięli udział funkcjonariuszki i funkcjonariusze, pracownicy cywilni jednostki oraz członkowie ich rodzin, a także znamienici goście reprezentujący władze parlamentarne i samorządowe, zaprzyjaźnione formacje mundurowe, policyjne organizacje związkowe oraz środowiska emerytów i rencistów. Mundurowi, którzy na co dzień strzegą ładu i porządku publicznego w naszym powiecie, odebrali nominacje na wyższe stopnie służbowe, otrzymali odznaczenia i wyróżnienia za długoletnią służbę i wzorowe wypełnianie obowiązków. Wysłuchali również od bezpośrednich przełożonych oraz samorządowców słowa podziękowań, gratulacji i życzeń dalszych sukcesów zawodowych.

Obchody 103. rocznicy powołania Policji Państwowej w garnizonie jasielskim miały miejsce na placu wewnętrznym przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Sroczyńskiego. Oprócz ścisłego kierownictwa jednostki – komendantów, naczelników wydziałów, kierowników posterunków, funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, członków ich rodzin, działaczy organizacji związkowych oraz przedstawicieli środowiska emerytów i rencistów policyjnych, na uroczysty apel wstawili się znamienici goście reprezentujący władze różnego szczebla, komendanci i szefowie zaprzyjaźnionych formacji mundurowych działających na terenie powiatu jasielskiego, szefowie instytucji użyteczności publicznej współpracujących na co dzień z miejscową komendą oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.

Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli m.in.: insp. Stanisław Sekuła – Pierwszy Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Stanisław Pankiewicz – wicestarosta jasielski, Ryszard Pabian – burmistrz miasta Jasła, Rafał Papciak – wójt gminy Brzyska, Grzegorz Bara – wójt gminy Nowy Żmigród, Bogusław Kręcisz – wójt gminy Skołyszyn, Marcin Bolek – wójt gminy Dębowiec, Marta Grzyb – asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, Natalia Janowiec – asystent Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicji Zając, bryg. Piotr Śmietana – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, Kazimierz Wiśniowski – Komendant Straży Miejskiej w Jaśle, mjr Piotr Chmielewski – rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Jaśle, mjr Wiesław Wojdyła – zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle, Marcin Wietecha – Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Jaśle, Stanisław Święch – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, asp. sztab. Mieczysław Klimek – wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie, Bogusław Łach – przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Jasło, Marek Dyląg – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle, Kazimierz Korczykowski – Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Krośnie z/s w Jaśle.

Dzisiejsza uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia na dziedziniec sztandaru jednostki i złożenia meldunku osobie reprezentującej Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o gotowości do apelu z okazji Święta Policji. Następnie miało miejsce podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części powitania gości dokonał, a następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie inspektor Robert Wróbel, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, który przypomniał, że 24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Policji Państwowej, która ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli naszego kraju.

„Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Taka służba społeczności lokalnej jest naszym nadrzędnym celem, który staramy się realizować każdego dnia. Czynimy to i będziemy czynić wszystko, by sprostać oczekiwaniom mieszkańców powiatu jasielskiego. Służba w Policji wymaga wielu poświęceń, ale daje dużo satysfakcji. Pełniąc tę służbę na rzecz społeczeństwa mamy świadomość, że zawód policjanta jest zawodem zaufania publicznego. Bycie policjantem to nie tylko zawód i prawo. To odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ofiarność w niesieniu pomocy innemu człowiekowi, poświęcenie i zaangażowanie wkładane w codzienną realizację trudnych zadań służbowych. Nasza służba wymaga wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, a jednocześnie stanowczości i zdecydowanego działania”. – powiedział.

Jak podkreślił w trakcie swojego wystąpienia, dzisiejsze wydarzenie ma szczególne znaczenie dla wszystkich policjantów, pracowników cywilnych oraz ich rodzin bowiem jest to czas, w którym docenione zostaje oddanie służbie. Insp. Robert Wróbel zaznaczył, że zaangażowanie jasielskich policjantów w realizację powierzonych im zadań służbowych przekłada się na bardzo dobre efekty. Dzięki zaangażowaniu mundurowych powiat jasielski jest jednym z najbezpieczniejszych regionów w całym województwie podkarpackim.

Komendant Powiatowy Policji w Jaśle złożył podziękowania na ręce wszystkich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych miejscowego garnizonu, jak również członków ich rodzin „bo bez ich wyrozumiałości i cierpliwości trudno byłoby wykonywać ten pełen zagrożeń zawód”.

„Dzisiejsza uroczystość jest wydarzeniem szczególnym, podczas którego pamięcią wracamy do wstąpienia do służby w Policji kiedy to składaliśmy ślubowanie. Dlatego w tej uroczystej chwili pamiętajmy wymownych słowach roty ślubowania, o naszym powołaniu i misji jaką mamy do wypełnienia służąc lokalnej społeczności.” – zwrócił się bezpośrednio do swoich podwładnych insp. Robert Wróbel.

Za przychylność i wsparcie w podejmowaniu wielu wspólnych przedsięwzięć dziękował parlamentarzystom oraz przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego. Wyraził również uznanie wobec policyjnych emerytów i rencistów za lata nienagannej służby na rzecz drugiego człowieka.

Okazją do wyrażenia szacunku i uznania wobec dotychczasowych osiągnięć jasielskich stróży prawa są przyznane odznaczenia państwowe. Z okazji przypadającego w lipcu Święta Policji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Srebrny Medal „Za zasługi dla Policji” asp. sztab. Adamowi Pasztyle – Naczelnikowi Wydziału Prewencji KPP w Jaśle. Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” kom. Marcinowi Kwiatkowskiemu – Kierownikowi Referatu Patrolowo – Interwencyjnego KPP w Jaśle. Odznaczenia zostaną wręczone w dniu 24 lipca podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Rzeszowie.

Dzisiaj z kolei wyróżnieni zostali:

  • Medalem z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ Policjantów: insp. Robert Wróbel – Komendant Powiatowy, asp. sztab. Jerzy Szot – Kierownik Posterunku w Tarnowcu, Marcin Wietecha, Kazimierz Wiśniowski, Marek Dyląg, Marcin Bolek, Bogusław Kręcisz;
  • Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”: asp. Ryszard Przewoźnik – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP;
  • Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”: st. sierż. Marcin Buczyński – policjant Wydziału Ruchu Drogowego KPP;
  • Wyróżnieniem Starosty Jasielskiego: asp. sztab. Agnieszka Bachórz – policjantka Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego KPP;
  • Wyróżnieniem Burmistrza Miasta Jasła: sierż. Artur Mara – policjant Referatu Patrolowo-Interwencyjnego KPP;
  • Okolicznościową odznaką Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych: insp. Robert Wróbel – Komendant Powiatowy.

Podniosłym momentem dzisiejszej uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awansowanych zostało 68 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, z czego 1 w korpusie oficerów starszych, 2 w korpusie oficerów młodszych, 17 w korpusie aspiranckim, 44 w korpusie podoficerskim oraz 4 szeregowych.

 DO POBRANIA:  Święto Policji 2022 – wykaz awansowanych funkcjonariuszy (.pdf)

Inspektor Stanisław Sekuła odczytał okolicznościowy list skierowany przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Dariusza Matusiaka do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Jaśle:

„Święto Policji to dla każdego funkcjonariusza i pracownika Policji czas gratulacji za odniesione sukcesy oraz podziękowań za trud i wytrwałość w codziennej służbie drugiemu człowiekowi. Służba w Policji jest trudna, pełna wyrzeczeń i ryzyka, związana z codziennym poświęceniem, odwagą i narażaniem tego co dla każdego człowieka najcenniejsze – narażaniem własnego zdrowia, a nawet życia. Po to, aby strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Z okazji Święta Policji wszystkim policjantkom i policjantom oraz pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Jaśle przekazuję podziękowania oraz wyrazy uznania za dotychczasową służbę i pracę, za wysiłek włożony w realizację codziennych zadań. Życzę samych sukcesów zawodowych, zadowolenia z wykonywania tak ważnej i odpowiedzialnej służby, a także dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Podziękowania i wyrazy uznania kieruję również do Waszych rodzin oraz bliskich. Bez ich wsparcia nie byłoby możliwe pełne oddanie służbie. Korzystając ze sposobności składam gratulacje wszystkim wyróżnionym i odznaczonym, którzy swoją wyjątkową postawą w pełni zasłużyli na otrzymane dziś awanse i medale.”

W dalszej kolejności głos zabrał Stanisław Pankiewicz Na wstępie swojego przemówienia wicestarosta jasielski oddał szacunek wobec wszystkich tych, którzy chronią i strzegą bezpieczeństwa wewnętrznego w kraju.

Jak zaznaczył, Święto Policji zostało ustanowione po to, „aby podkreślić, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców i mienia ludzkiego jest niezmiernie ważną rzeczą”.

„Dlatego to święto ma wymiar powszechny, gdzie można w sposób swobodny i oczywisty dokonać oceny pracy, dokonać awansów, wyróżnień, nagród i tak też się dzieje. Wszystkim awansowanym i wyróżnionym gratuluję tych sukcesów i życzę, aby te sukcesy przeniosły się na służbę, którą państwo pełnicie dla dobra naszego powiatu. Chcę też powiedzieć, że Rada Powiatu pozytywnie ocenia pracę Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, bo co roku przyjmuje sprawozdania z realizacji zadań. Nie ma uwag, nie ma zastrzeżeń, co nas cieszy. Czujemy się bezpieczni. Chcemy, aby tak dalej było. Wszystkim życzę dobrego zdrowia oraz satysfakcji z pełnionej służby i wykonywanych obowiązków.” – powiedział wicestarosta jasielski.

Do świętujących policjantów przemówił również burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian:

„Przede wszystkim gratuluję wszystkim mianowanym, odznaczonym, wyróżnionym. To wyraz uznania dla Waszej służby – wcale nie łatwej, ale jakże potrzebnej. Dlatego też przyjmijcie podziękowania za pracę i współpracę, bo to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo i porządek na terenie naszych gmin, na naszych drogach, ale też czasem to typowe postępowania administracyjne, na które jesteśmy skazani na współpracę, która jest wymagana przy organizacji imprez i wydarzeń na terenie naszych gmin. Stąd też serdecznie dziękuję. Na kolejne dni służby przyjmijcie życzenia zdrowia zarówno dla Was, jak i dla Waszych bliskich. Niech Wasze dni mijają przede wszystkim szczęśliwie, bo to najistotniejsze w Waszej służbie. Wszelkiej pomyślności.”

 FOTOGALERIA: 

Święto Policji A.D. 2022 w Jaśle

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Święto Policji 2021Święto Policji 2019Święto Policji 2017Święto Policji 2016Święto Policji 2015Święto Policji 2014Święto Policji 2013Święto Policji 2012Święto Policji 2011Święto Policji 2010Święto Policji 2009
SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.